Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Vadstena Fastighets AB (VFAB) är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Vadstena kommun. Det övergripande målet för bolaget är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår bland annat att erbjuda goda, sunda och prisvärda bostäder, att erbjuda bostäder för olika faser i livet, såväl för unga som seniorer. VFAB hyr endast ut bostäder för permanent boende.

Grundkrav

Alla som uppfyller VFAB:s hyrespolicy har lika rätt och möjlighet att söka och få en bostad hos oss. Det är den/de person-/er som fått lägenhetserbjudandet som ska teckna hyreskontraktet och bo i lägenheten och vara mantalsskriven på adressen.

Ålder

För att kunna teckna ett hyresavtal hos VFAB måste man vara myndig, det vill säga ha fyllt 18 år. Registrering i vår bostadskö kan man göra från och med det år man fyller 18 år.

Ekonomi/inkomst

Sökanden ska kunna betala hyran med hushållets inkomst. Den disponibla månadsinkomsten (inkomst efter skatt) ska motsvara minst två (2) gånger månadshyran. Med inkomst menas förvärvsinkomst, försörjningsstöd, sjukpenning, handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd, etableringsersättning (ska vara minst sex månader kvar av etableringsersättningen), inkomst av kapital och studielån/CSN eller liknande.
Om hushållets inkomst bedöms vara otillräcklig kan detta kompenseras med en godkänd borgen eller annan form av hyresgaranti, t.ex. kommunal.

Kreditkontroll

En kreditkontroll samt, vid behov, kontroll av boendereferenser görs alltid före kontraktsskrivning. Eventuella skulder till VFAB och/eller till andra bostadsföretag måste vara reglerade. Bedömning görs utifrån det enskilda fallet i fråga om skulder och betalningsanmärkningar.

Hemförsäkring

Gällande hemförsäkring ska finnas under hela hyrestiden.

Antal boenden

Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och disposition/planlösning.

Fördelning av lediga lägenheter

Köpoäng

De lediga lägenheterna fördelas efter sökandes köpoäng.
Man får en (1) köpoäng per dag räknat från registreringsdagen. Sökande måste uppdatera sig en gång per år för att behålla köpoängen. Köpoängen är personliga och kan inte överlåtas förutom i samband med dödsfall då köpoängen kan överlåtas till maka/make eller partner/sambo.

Publicering och erbjudande

Huvudregeln är att alla lediga lägenheter publiceras på Marknadswebben. Vi förbehåller oss dock rätten att undanta lägenheter från att publiceras.

Förtur

I särskilda fall kan även förturer förekomma om överenskommelse gjorts med Vadstena kommuns Individ- och familjeomsorg, flyktingmottagningen och/eller biståndskontor.

I bolaget finns ett antal fastigheter avsedda för äldre och/eller personer med funktionshinder där särskilda krav förekommer.

Intern omflyttning via bostadskön

För att få byta lägenhet inom VFAB (sk omflyttning) måste man ha bott i sin lägenhet i minst tolv (12) månader. Vid ett eventuellt överslitage eller annan åverkan krävs att VFAB kompenseras fullt ut innan en intern omflyttning godkänns.

Direktbyten

Man får inte byta lägenhet i spekulationssyfte. I övrigt följer VFAB hyreslagens regler för direktbyten. Dock görs sedvanlig kreditkontroll på den/de inflyttande personerna.

Avsteg från policy

Avsteg från denna policy kan göras av vd och ordförande i förening.

Beslut

Denna policy är antagen av Vadstena Fastighets AB:s styrelse 2018-12-10.